logo-text

Déclaration de confidentialité

Comment gérons-nous des données confidentielles.

VZW Incense and Fragrance respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et garantit que les informations personnelles que vous nous donnez sont confidentielles. Nous utilisons vos informations pour traiter les commandes le plus rapidement et facilement que possible. Pour le reste, nous allons utiliser cette information seulement avec votre permission. VZW Incense and Fragrance ne vendra pas vos informations personnelles à des tiers et les rendre disponibles à des tiers qui sont impliqués dans le traitement de votre commande.

Lorsque vous passez une commande, nous avons besoin de votre nom, adresse e-mail, adresse de livraison et de paiement pour traiter votre commande et vous tenir au courant de ses progrès.

Pour faire du shopping au VZW Incense and Fragrance aussi agréable que possible, nous stockons avec votre consentement des renseignements personnels et les données concernant votre commande et l’utilisation de nos services. Cela nous permet de personnaliser le site.

Nous utiliserons votre adresse email pour vous informer sur le développement du site et les offres spéciales et les promotions. Vous devez vous inscrire à ce service. Si vous êtes ici ne souhaitez plus, vous pouvez vous désinscrire à notre site Web.

Si vous passez une commande avec VZW Incense and Fragrance nous gardons, si vous le souhaitez, vos données sur notre serveur. Vous pouvez spécifier un nom d’utilisateur et mot de passe afin que votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, expédition et de paiement des informations, de sorte que vous ne nécessitent pas de nouvelles commandes à remplir.

Les données sur l’utilisation de notre site et la rétroaction que nous recevons de nos visiteurs nous aident à développer et à améliorer notre site plus loin.

Si vous décidez d’écrire un commentaire, vous pouvez choisir si vous ajoutez votre nom ou d’autres informations personnelles. Nous sommes curieux de connaître les opinions de nos visiteurs, mais réservons le droit de ne pas les exigences de notre site de ne pas publier. Si vous répondez à une promotion ou à un concours, nous vous demandons votre nom, adresse et adresse e-mail. Nous utilisons ces informations pour effectuer l’action, de divulguer le gagnant (s), et de mesurer la réponse à nos efforts de marketing.

VZW Incense and Fragrance ne vend pas vos données.

VZW Incense and Fragrance ne vendra pas vos informations personnelles à des tiers et les rendre disponibles à des tiers qui sont impliqués dans le traitement de votre commande. Nos employés et nos tiers sont tenus de respecter la confidentialité de vos informations.

Cookies

Les cookies sont de petits morceaux d’informations qui sont stockés par votre navigateur sur votre ordinateur. VZW Incense and Fragrance utilise des cookies pour vous reconnaître lors de votre prochaine visite. Les cookies nous permettent de recueillir des informations sur l’utilisation de nos services et à améliorer et à adapter aux besoins de nos visiteurs. Nos cookies fournissent des informations concernant l’identification personnelle. Vous pouvez configurer votre navigateur pour ne pas recevoir de cookies lors de l’achat au VZW Incense and Fragrance, mais vous ne pourrez pas passer une commande.

Si vous avez des questions concernant la politique de confidentialité de VZW Incense and Fragrance, alors s’il vous plaît contactez-nous. Notre service client vous aidera si vous avez besoin d’informations sur vos données ou si vous voulez changer. Dans le cas où un changement dans notre politique de confidentialité sont nécessaires, vous trouverez sur cette page les informations les plus récentes.

 

Algemene Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het volgende bedrijf (hierna te noemen I&F):

• VZW Incense & Fragrance, Bovenhoek 14b, 9185 Wachtebeke, België
BTW: BE 0780.765.272 

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is I&F de (verwerkings)verantwoordelijke.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke – (art 1, sub d Wbp / art 4, lid 7 AVG)

De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Monastère heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt I&F bij klachten of vragen benaderen. Indien nodig zal I&F de FG informeren en betrekken.

 

Persoonsgegevens – (art 1, sub a Wbp / art 4, lid 1 AVG)

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

• Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
• Geslacht
• Contactinformatie
• Interesses

 

Verwerking van persoonsgegevens – (art 1, sub b Wbp / art 4, lid 2 AVG)

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

 

Doelen verwerking persoonsgegevens – (art 8, sub b Wbp / art 6, lid 1, sub b AVG)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:

• Administratieve doeleinden.
• Facturatie.
• Informeren middels nieuwsbrief.
• Overige diensten zoals het maken van afspraken, behandelingen en alle daaruit voortvloeiende verwerkingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.
Derden – (art 1, sub g Wbp / art 4, lid 10 AVG)
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

 

Beveiligingsmaatregelen – (art 13-14 Wbp / art 32 AVG)

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben.

Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten.

Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn gegevens – (art 10 Wbp / art 5, lid 1, sub e AVG)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens kunt u opvragen bij I&F.

 

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het volgende onderdeel “Rechten van de betrokkenen”.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met I&F.

 

Rechten van de betrokkenen

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen):

 

Recht op informatie – (art 33-34 Wbp / art 13-14 AVG)

Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

 

Recht van inzage – (art 35 Wbp / art 15 AVG )

Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Recht op rectificatie – (art 36 Wbp / art 16 AVG)

Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkings- verantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op gegevenswissing / vergetelheid – (art 36 Wbp / art 17 AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:

– persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
– betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
– de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

 

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking – (art 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit – (art 20 AVG)

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

 

Recht van bezwaar – (art 40-41 Wbp / art 21 AVG)

Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling – (art 42 Wbp / art 22 AVG)

Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

a. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
b. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
c. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

VZW Incense & Fragrance respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. VZW Incense & Fragrance zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
2. Om het winkelen bij VZW Incense & Fragrance zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
3.Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. U dient zich hiervoor aan te melden. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.
4. Als u bij VZW Incense & Fragrance een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op onze Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
5. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
6. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

VZW Incense & Fragrance verkoopt uw gegevens niet.
VZW Incense & Fragrance zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VZW Incense & Fragrance gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij VZW Incense & Fragrance geen cookies ontvangt, echter kunt u dan geen bestelling plaatsen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van VZW Incense & Fragrance, dan verzoeken wij u contact met ons te opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Maatschappelijke Zetel: VZW Incense & Fragrance, Bovenhoek 14b, B-9185 Wachtebeke
Email: info@ifpoetics.com, Tel: + 32 494 351199, 
TVA: BE 0780.765.272, IBAN: BE 35 9734 2440 4437

Doneren: paypal.me/insensum

INCENSUM
Copyright © 2023

0
    0
    Uw winkelwagen
    Votre panier est vide