logo-text

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23/07/2023

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Artikel 2 - Voorwaarden

Artikel 3 - Producten

Artikel 4 - Bestelling

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Prijs

Artikel 7 - Betaling

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Overmacht

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Artikel 12 - Gegevensbeheer

Artikel 13 - Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Artikel 14 - Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Dans les présentes conditions générales, les définitions suivantes s’appliquent :

  • o Verkoper: “Insensum” / VZW Incense & Fragrance, Bovenhoek 14b, 9185 Wachtebeke, België / BTW: BE 0780.765.272
  • o Koper: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling doet via e-mail, website, per telefoon of in het magazijn van Insensum.
  • o Product(en) - Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten, goederen en/of diensten. 


Artikel 2 - Voorwaarden 
 Conditions

2.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper. 


2.2. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. 


2.3. Het plaatsen van een bestelling op de website, per e-mail, per telefoon of in het magazijn geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website: https://www.insensum.be

Artikel 3 - Producten

3.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2 Al onze olfactische producten zijn met de hand gemaakt. Bijgevolg kunnen er verschillen zijn in geur en hardheid en lengte van met name de wierookkorrels bij opeenvolgende leveringen. 

Artikel 4 - Bestelling

4.1. uw bestelling is compleet en wordt pas verwerkt zodra we de betaling hebben ontvangen.

4.2. Pour acheter un produit sur notre site web, ajoutez le produit à votre panier. Saisissez ensuite vos coordonnées et vos informations de facturation. Choisissez ensuite le mode de livraison. Vous acceptez ensuite nos conditions générales et confirmez votre commande en cliquant sur le bouton « Valider la commande ». Votre achat est alors définitif. Si vous avez choisi de payer par carte bancaire, vous serez dirigé vers le portail de paiement de Mollie.com. Si vous avez choisi de payer par PayPal, vous serez dirigé vers le site Paypal.com. Vous recevrez une confirmation de votre paiement par e-mail de la part du portail de paiement concerné. Si vous avez choisi de payer par virement bancaire, vous recevrez une confirmation d’insensum.be dès que votre paiement aura été crédité sur notre compte.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing wanneer u woonachtig bent in een land binnen de Europese Economische Ruimte

5.2. Wanneer u goederen bij ons online koopt, hebt u gedurende 14 dagen vanaf het moment waarop u de producten in ontvangst hebt genomen het recht om te beslissen dat u de goederen niet wilt houden. Wij verzoeken u ons hiervan per email op shop@insensum.be op de hoogte te brengen. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor het retourneren zullen wij u zullen wij u aanwijzingen toesturen over de te volgen procedure.

5.3. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Insensum de betaalde sommen terugstorten.

5.4. Teruggestuurde goederen mogen niet zijn gebruikt of verminderd in aantal (wierookkorrels). Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en rekening houdend met onze instructies.

5.5. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de koper. 

Artikel 6 - Prijs

6.1. De prijzen vermeld op onze website zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten.

6.2. Verzendkosten worden automatisch berekend door een webapplicatie van Bpack World (www.bpost.be). Insensum houdt zich het recht voor de verzendkosten naar boven of naar beneden aan te passen indien onjuistheden blijken te zijn opgetreden in de berekening. Insensum zal u daarvan per email op de hoogte brengen.

6.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van technische en druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.4. Insensum behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van via haar website aangeboden producten te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren.

Artikel 7 - Betaling

7.1. Insensum aanvaardt volgende betaalmiddelen; Bancontact/Mister Cash, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Paypal, Europese bankoverschrijving (IBAN: BE35 9734 2440 4437, tnv VZW Incense and Fragrance)

7.2. Online transacties worden verwerkt door Mollie BV en/of door Paypal. 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

8.1. Insensum garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

8.2. Alle goederen aangekocht in het magazijn dienen voor aankoop gecontroleerd te worden, hiervoor geldt geen enkele garantie na aanschaf, ook worden deze niet teruggenomen noch geruild. 

Artikel 9 - Levering en uitvoering (enkel van toepassing voor web-shop bestellingen)

9.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling ingegeven adres.

9.2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden bij de koerier in 1 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

9.3. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier

9.4. Insensum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschades wegens laattijdige levering of niet-levering, beschadigingen, verlies door de transporteur die wij aanstellen.

5.5. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de koper.

Artikel 10 - Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Insensum er niet aan gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen ofwel de verplichtingen worden opgeschort voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief worden ontbonden.

10.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Insensum, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd worden. Hieronder wordt onder meer verstaan, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1. De website, logo’s, teksten, foto’s, en namen van Insensum zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

11.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Insensum.

Artikel 12 - Gegevensbeheer / Privacy

Onze volledige Privacyverklaring kunt u steeds nazien op 
https://insensum.be/nl/privacy-policy/

Artikel 13 - Niet-aansprakelijkheidsverklaring

13.1. Insensum kan niet worden aansprakelijk gesteld voor het foutief gebruik van haar producten.

13.2. Insensum is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan de koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

13.3. Alle informatie die op deze site en winkel/magazijn voorkomt werd in eerste instantie vervaardigd door of bekomen van Insensum. Insensum is niet verantwoordelijk voor het foutief of onvolledig zijn van de gegevens of voor iedere andere informatie die door of doorheen deze site voorkomen. Deze gegevens zijn louter informatief en geenszins bindend.

13.4. Door het aanvaarden van de aankoopvoorwaarden bevestigt de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van deze niet-aansprakelijkheidsverklaring.

Artikel 14 - Klachtenregeling en geschillen

14.1. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

14.2. U kunt Insensum contacteren via https://insensum.be/nl/#contact. Insensum doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.

14.3. Op alle overeenkomsten die Insensum afsluit met haar klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij betwisting die niet in de minne geregeld kunnen worden is enkel de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd. 


Disclaimer

Insensum besteedt veel aandacht aan de juistheid van informatie op haar website, maar het kan niet worden uitgesloten dat er onvolledigheden of fouten voorkomen.

Het invoeren van informatie gebeurt handmatig waardoor er wel eens een fout kan optreden.

Insensum aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Maatschappelijke Zetel: VZW Incense & Fragrance, Bovenhoek 14b, B-9185 Wachtebeke, BTW: BE 0780.765.272
Email: info@insensum.be, Tél: + 32 494 351199, IBAN: BE 35 9734 2440 4437

Doneren: paypal.me/insensum

INCENSUM
Copyright © 2023

0
    0
    Uw winkelwagen
    Votre panier est vide